کد خبر:3886
تاریخ انتشار:۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۲

مجیدوزین پور

شعر مادر (ننه) بالهجه ی دارابی

تقدیم به همه ی مادران مهربان وعزیزانی که به مادرعشق می ورزند.

برای تجلیل از مقام مادر این شعر رابالهجه ی شیرین مردم داراب سروده ام باعنوان:

 

نـَنـَـه

او که مِهـــــــرش تی دلم قَد خدا هَس ننمه

او که اسمش دَم ساعت تی صدا هَس ننمه

او که مثل گُــــــل شکوفا میشَتو غُنچه میده

بوی عطــــــرش تا قیامت همه جا هس ننمه

من  خُــــــو   نیتونَم   که جبران مُحبَتش کنم

او که  مِهــــــــرش  قَدِ  صدتا  دنیا  هس ننمه

تا میگم حال خوشی من ندارم ســـــرم گیجه

میدتُم   گُوزَبون  و  فکــــــــر  دوا   هس  ننمه

میشینه  بالای  سَرُم  اشک  محبت می ریزه

او که دائم مُتَوسل اَ خدا برای شفا هس ننمه

تا میگم  گوشنمه  فوری  میداوه   نون   میاره

او که سُفره ی  دلش  پُر از صفـــا  هس ننمه

مهربونتر  از  ننه  هیشکه  تی  دنیــــــا  ندیده

او که  عاشـــق  بی عــار و  با وفا  هس ننمه

جانمــازش  مِث سفره ی   دلش  بازه  هَمَش

او  که  از  صُو  تا  پَسین  فکر دعا  هس  ننمه

برای  سلامتیم   نــــــذری  امام حسین  میده

او  که  شَمعِش  پای  مَنبرا   گـرا   هس ننمه

ماه محرم  که میشه  لباس  مِشکیم میشوره

او که فکر  روضـــــه  و ماه  عــــزا   هس ننمه

آرزوش  هَس که بَچا  بِفِرسَتَه  حَجــــــله خُونه

او که  فکر  مَشَدو   خونه ی   خدا  هس ننمه

دل مادر  مِثِ  شیشه  صافه خیلـــــــــی نازُکه

او که قَلبش  اَ  دورنگــــــی ها  جُدا هس ننمه

حرف  آخر  "وزین پور"  بکن  آویــزه ی  گــــوش

او که  مُحتــــــاج  مُحَبت  و  نِـــگا  هس  ننمه!   

****معنی کلمات واصطلاحات*****

تی دلم=تودلم/دَم ساعت=هرلحظه/میشَتو=می شود/

نَی تونم=نمی توانم/گوزبون=گاوزبان/هیشکه=هیچکس/

مِثِ=مثل،مانند/صُو تاپَسین=صبح تاعصر/گِرا=روشن/

حَجله خونه=خانه ی بخت/مَشَد=مشهد/

****تقدیم به همه ی مادران مهربان وعزیزانی که به مادرعشق می ورزند.مجیدوزین پور***

اخبار مرتبط

نظرات