کد خبر:8460
تاریخ انتشار:۷ تير ۱۳۹۶

شفاف سازی شهردار اسبق داراب در خصوص سایت دفن زباله

سایت شهرک غدیر ۱۸ آیتم از ۲۲ آیتم شرایط را داشته است

به گزارش داراب آنلاین، متن پیام شهردار اسبق داراب در خصوص سایت دفن زباله که در فضای مجازی منتشر شده به شرح ذیل می باشد:
بنام خالق زیبایی ها ...سلام بردوستان عزیز وبخصوص دلسوزان واقعی شهر کریم اهل بیت انان که قدم ها و قلمهایشان صادقانه وصرفا از سردلسوزی وجلوگیری ازتضییع حقوق شهروندان بوده وهست نه ان کسانی که لحظه شماری مینمایند وسعی دارندکه ازگل الود کردن اب دراندیشه صیدماهی خودباشند کسانی که ازاتحادوهمدلی مردم متضررمیشوند و نانشان درایجاد تفرقه دربین مردم دیده میشود.
سروران عزیز این دنیا باسرعت برق وباددرگذراست خوب یابد حق یا ناحق خواهدگذشت اماجایی هست که تمامی رفتارمان موردسنجش دقیق قرارخواهد گرفت مباداحق الناسی برگردنمان بماند به این خاطرکه دراین اشفته بازار دل کسی را خوشحال کنیم وبخاطر خوش رقصی خودراگرفتار نماییم.
وقتی میبینیم ومیشنویم که سروران عزیزمدعی که بدون علم واطلاع از اوضاع درگذشته دست به پیش داوری وقضاوت نادرست زده وهرلحظه مطالبی را منتشر میکند وعده ای را مجرم دانسته ومستحق مجازات دران زمان که ابتدا امورابهای شهرستان به ریاست جناب مهندس معاونی بایک مصاحبه بارسانه محلی همگان را از عمق وجودیک بحران وتهدید بزرگ تلنگری واردکردمبنی برنفوذ پذیربودن سایت ونفوذشیرابه زباله درابهای اشامیدنی شهرستان ووجود ده ها برگ نتایج ازمایشات انجام شده دال براثبات موضوع وتجمع وتحصن روبروی فرمانداری وشهرداری دران زمان باعث شد که فرمانداروقت سریعا تشکیل جلسه شورای سلامت داده واستارت حابجایی به دلیل اهمیت موضوع زده شد ودرپی ان به کرات شاهد تشکیل شورای تامین شهرستان جهت تصمیم گیری بودیم وپس ازچندین جلسه مصوبات منتهی برجابجایی گردید ودرتعیین سایت جدید کمترین سهم ونقش شورای شهر وشهرداری داراب داشتند چون منابع طبیعی ..اموراب ...شبکه بهداشت .وتمامی دستگاههای متولی واردماجرا شده ونظرات کارشناسی خودرا دراین خصوص اعلام کردند وپس از اعتراض عزیزان شورا ودهیار شهرک غدیر مبنی بردخل وتصرف سیاسی دراین خصوص دانشگاه علوم پزشکی وادارات کل واردماجرا شدند وبانظارت استاندار فارس یک کارگروه پسماندوفنی بیطرف به منطقه اعزام شدند ونظرکارشناسی خودرا پس از پانزده روز اعلام کردند که دران قید شده بودکه فاصله تا ابادی وجهت وزش بادونفوذناپذیری میتواندمحلی مناسب برای سایت به مدت پانزده سال باشدچون قیدشده بودکه ✅محل درنظرگرفته شده از ۲۲فاکتوریک سایت استاندارد ۱۸فاکتور دارا میباشد✅وشورای تامین شهرستان پس ازدریافت این صورتجلسه سریعا تشکیل جلسه وشهرداری را مکلف به انجام امورزیرساختی سایت کردند که شهرداری همه ادوات وتجهیزات خودرا بکاربست تابتواندهرچه سریعتراین کاررا به سرانجام برساند ویقینا اگراین عمل انجام نمیشدشورای شهر وشهرداری عملا زیر سوال بودندکه چرا مصوبه شورای تامین را اجرا نکرده اند ودران زمان شهرداری به دلیل رعایت استانداردهای لازم وتسریع درانجام کارازتمامی مسئولین شهرستانی واستانی موردتقدیر وتشکر قرار گرفت ..حال نمیدانم این دوستان عزیزبرچه اصلی برموضوعی دامن میزنندکه حتی کمترین اطلاع ازرونداجرایی ان ندارند انشااله که همواره حق جو وحق طلب باشیم.

اخبار مرتبط

نظرات